logo-opz-barevne

Projekt „Rozvoj organizace POHODA“ získal podporu Evropské unie

Díky projektu chce POHODA zvýšit efektivitu své činnosti a zlepšit pracovní prostředí pro zaměstnance

Pohoda – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. uspěla se svou žádostí u Evropského sociálního fondu v Operačním programu Zaměstnanost a získala tak finanční podporu ve výši 2,5 miliónů Kč na dvouletý projekt „Rozvoj organizace POHODA“. Nezisková organizace POHODA poskytuje své sociální služby lidem s mentálním postižením po celé Praze, primárně však na Praze 1 (Kavárna Bílá vrána), Praze 2 (chráněné bydlení) a Praze 4 (chráněné bydlení, denní stacionář a osobní asistence). Projekt řeší komplexní profesionalizaci provozu a řízení organizace POHODA, která se zaměřuje na poskytování služeb lidem s mentálním postižením a sociální podnikání. Profesionalizace bude zajištěna externími experty, s jejichž pomocí dojde k zavedení nových nástrojů a postupů v oblastech strategie, fundraisingu, lidských zdrojů, marketingu a kvality služeb. Souběžné zaškolení zaměstnanců umožní, že zvládnou nové přístupy sami aplikovat a vyhodnocovat. Cílem projektu je posílit know-how zaměstnanců organizace a pomocí expertů nastavit v organizaci POHODA procesy tak, aby výsledkem byla kvalitně fungující, profesionální nezisková organizace věnující se vyrovnávání příležitostí osob s mentálním postižením. Mezi další cíle patří vytvoření strategického plánu jako dokumentu, který je funkční a jehož úkoly jsou rozděleny mezi manažery organizace tak, aby se stanovené cíle postupně naplňovaly a sestavení fundraisingové strategie a zaměření se na konkrétní skupinu dárců dle výsledků plánování strategie. Projekt má také pomoci nastartovat získávání dárců pilotní kampaní a vytvořit systém KPI a manuály pro jednotlivé pracovní pozice v organizaci, včetně analýzy vzdělávacích potřeb a nezbytného doškolení potřebného personálu. Nedílnou součástí je i zkvalitnění marketingu sociálního podnikání a zacílení na vybrané tržní segmenty a nastavení marketingového mixu pro jednotlivé produkty. Nutnou součástí je i zaměřit se na získávání zpětné vazby od zákazníků sociálních podniků a nastavit procesy rozvoje produktů – Bílá vrána a Vzdělávání Pohoda. Projekt byl zahájen v září 2016 a jeho předpokládané ukončení je 31. srpna 2018.