Co znamená chráněné bydlení?

V chráněném bydlení zajišťujeme ubytování dospělým lidem s mentálním postižením, kteří se neobejdou bez přiměřené mířy podpory druhé osoby. Obyvatele podporujeme v dovednostech, které potřebují k zajištění svých každodenních potřeb a v činnostech, které s bydlením souvisí (udržování domácnosti, stravování, osobní hygiena aj.

Posláním Bydlení je:

 • Poskytování přiměřené míry podpory lidem s mentálním postižením v každodenním životě
 • Vytváření podmínek pro rozvoj samostatnosti uživatelů služby
 • Uplatnění svobodné vůle uživatelů služby
 • Přijetí zodpovědnosti za vlastní život s důrazem na důstojnost a soukromí uživatele služby

Cíle Bydlení v POHODĚ

 • Bydlení s asistencí přizpůsobenou individuálním potřebám jednotlivých obyvatelům bytu
 • Uživatel je zapojený dle svých schopností a možností do všech činností souvisejících s péčí o sebe a domácnost
 • Využívání dostupných veřejných služeb uživatelem (lékařská péče, nákupy, doprava, aj.)
 • Zajištění přiměřené podpory uživateli při jeho osobních či úředních záležitostech
 • Uživatel dle svých schopností rozhoduje o způsobu trávení svého volného času, o svých zájmech a o tom, se kterými lidmi chce být v kontaktu (rodina, partneři, kamarádi, kolegové…)

Kdo u nás může bydlet?

 • Dospělí lidé ve věku 19 – 80 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, případně s kombinovaným postižením
 • Uživatelé v seniorském věku mohou využívat naší službu, pakliže jim to umožňuje zdravotní stav, případně jejich zdravotní stav neomezuje či neohrožuje život a práva ostatních obyvatel chráněného bydlení.
 • U zájemců vždy ověřujeme, jak velkou míru podpory potřebují, což následně porovnáváme s možnostmi služby.

Kdo u nás naopak bohužel bydlet nemůže? Jsou to lidé:

 • s organickou duševní poruchou, po poškození mozku
 • se schizofrenií, schizotipální poruchou, poruchou s trvalými bludy, schizoafektivní poruchou, akutní a přechodnou psychotickou poruchou, poruchou osobnosti, poruchou chování
 • s těžkým tělesným postižením (např. osobám jež používají invalidní vozík)
 • neslyšící, nevidomí
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnického personálu, a které by svým chováním výrazně omezovaly ostatní uživatele
 • ohrožující okolí či sebe sama, se sklonem k agresivnímu chování
 • se sklonem k trestné činnosti, s diagnózou sexuální deviace
 • závislí na alkoholu nebo toxických látkách
 • s akutním infekčním onemocněním (žloutenka, TBC aj.)

Naše zásady

Princip individuálního přístupu

 • Každý uživatel má právo na individuální poskytování služeb dle jeho potřeb a požadavků.
 • Každý uživatel má právo na respektování jeho názorů, rozhodnutí, tempa a nesmí být vystavován nátlaku při jednotlivých denních činnostech.
 • Pracovníci vždy komunikují s uživatelem srozumitelně, s ohledem na jeho schopnosti porozumění.
 • Komunikace ze strany pracovníka nesmí uživatele urážet, ponižovat, vyvolávat obavy, strach a nejistotu.

Princip partnerství a spolupráce

 • Pracovníci jednají s uživatelem služby a jejich rodinnými příslušníky partnersky.
 • Pracovníci zprostředkovávají uživateli jiné dostupné služby, zvyšují tak jeho samostatnost a snaží se začlenit uživatele do místního společenství.
 • Pracovníci podporují uživatele a umožňují mu věnovat se svým zálibám v oblasti sportu a kultury (hraní divadla, natáčení filmů, zpěv, malování, rukodělné práce apod.).
 • Uživatel není vystavován neprofesionálnímu přístupu – není vnímán jako objekt poskytované péče, ale jako partner a zákazník.

Princip uznání hodnoty uživatelů

 • Pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, postižení nebo náboženství.
 • Pracovníci akceptují schopnosti a dovednosti uživatele a podporují jeho samostatnost.
 • Pracovníci dodržují práva uživatele.
 • Pracovníci respektují právo uživatele na osobní svobodu, na volnost pohybu s ohledem na přiměřené riziko.
 • Uživatel má právo na soukromí v oblasti osobních věcí a při hygieně.
 • Pracovníci poskytují služby s vědomím práva uživatele na jeho ochranu před různými formami zneužívání a diskriminace (ponižování, zesměšňování, zastrašování).
 • Asistenti se k uživateli nechovají povýšeně a nadřazeně, uživateli věnují náležitou pozornost a jeho požadavky nejsou vnímány jako obtěžování.
 • Asistent nikoho z uživatelů neprotežuje, nepřehlíží a nezanedbává.
 • Asistenti nikdy neoznačují uživatele podle jeho chování, postižení či diagnózy (autista apod.).

Princip kvality, profesionality a kontrolovatelnosti

 • Služba ověřuje a hodnotí kvalitu na základě zpětné vazby uživatelů a jejich zástupců.
 • Služba porovnává úroveň s kvalitou jiných pobytových služeb.
 • Služba se hodnotí podle naplňování individuálních plánů uživatelů.
 • Vyhodnocujeme stížnosti ze strany uživatelů služby a jejich zástupců a hledáme možnosti nápravy.
 • Pracovníci jsou pravidelně odborně proškolování, metodicky vedeni a prochází pravidelnou supervizí.

Nenašli jste, co jste hledali? Mrkněte na časté dotazy. K nahlédnutí jsou ZDE.