POHODA umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Vize POHODY

Věříme, že dospělí lidé s mentálním postižením chtějí a mají dostat šanci žít plnohodnotným důstojným životem jako běžný občan.  Usilujeme o to, aby mohli díky přiměřené míře podpory žít svobodně a samostatně, pracovat a trávit svůj čas podle svých potřeb, schopností a možností.

Hodnoty a cíle POHODY

Klíčovými hodnotami naší organizace jsou: ČLOVĚK – RESPEKT – PROFESIONALITA

ČLOVĚK

V sociálních službách zajišťujeme podporu uživateli služby, klientovi, člověku s postižením, se znevýhodněním, s obtížemi v učení atd. Používáme různorodou respektující terminologii. Vždy se ale jedná o člověka! Jedinečnou bytost s jedinečnými dovednostmi, schopnostmi, zkušenostmi, zázemím, umem a znalostmi. Člověka se vším, co k němu patří. Vycházíme z pozitivního přístupu k individualitě. Snažíme se nalézt ty schopnosti a vlasnosti, na kterých lze stavět, díky kterým lze člověka motivovat, dát mu šanci začít na sobě pracovat jinak, nově, než jak mu to bylo umožněno doposud.

Je třeba vést v patrnosti i negativní zkušenosti a hledat způsoby, jak jim předcházet či je zmírnit, aby nebyly pro další pokroky demotivující. Stejně tak, jako nám jde o uživatele našich služeb, zajímají nás též pracovníci v organizaci. Chceme jim vytvářet přátelské otevřené prostředí, zajistit maximální možnou odbornou i týmovou podporu. Pracovník je pro nás důležitý z hlediska svého osobního i profesního rozvoje. Považujeme za důležité, aby se pracovníci cítili v zaměstnání spokojeně a byli tak plně soustředěni na svou práci s uživateli našich služeb.

RESPEKT

Informujeme člověka s postižením o jeho možnostech a způsobech řešení konkrétní situace. Popisujeme důsledky, které pro něho mohou v souvislosti s jeho rozhodnutím nastat. Respektujeme i ta rozhodnutí, se kterými nesouzníme. Srozumitelně informujeme člověka s mentálním postižením o pravidlech v organizaci a podporujeme ho v jejich dodržování. Vyžadujeme respekt a úctu vůči člověku s mentálním postižením také od lidí mimo organizaci. Od klientů, jejich blízkých a opatrovníků vyžadujeme respekt vůči svým pracovníkům.

PROFESIONALITA

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a dodržujeme zákony a vyhláškami definovaná pravidla. Dbáme o růst odborných znalostí a dovedností svých zaměstnanců, kterým nabízeme rovněž pravidelno supervizi. Vážíme si profesionální práce všech kolegů a snažíme se vzájemně si vytvářet takové pracovní prostředí, které podněcuje k dobré, kreativní a respektující práci.

Naši pracovníci postupují podle vnitřních pravidel, k uživatelům služeb přistupují rovným způsobem bez ohledu na vzájemné sympatie. Považujeme za důležité, aby pracovníck oddělovali své soukromí od práce a dbali na psychohygienu. Poskytujeme si otevřenou a respektující zpětnou vazbu. Je nezbytné, aby naši zaměstnanci pracovali odborně, s vědomím osobních hranic a pravidel, ale zároveň lidsky a vstřícně.

CÍLE ORGANIZACE

 • Poskytovat takové sociální služby lidem s mentálním postižením, které reagují na jejich individuální potřeby, umožní jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný, zachovávají jejich lidskou důstojnost a lidská práva.
 • Poskytovat sociální služby, které člověku s postižením pomohou v setrvání nebo návratu do přirozeného prostředí.
 • Být nadále součástí sítě sociálních služeb, které jsou podporou člověku s mentálním postižením a jeho rodině v nepříznivé životní situaci.
 • Poskytovat standardizované sociální služby s využitím nejnovějších poznatků a postupů.
 • Být respektovanou společností, která sdílí své know-how s ostatními organizacemi, studenty, odbornou i širší veřejností.
 • Mít stabilní, odborně připravený tým pracovníků, který dokáže vyhovět nárokům organizace na samostatnou, loajální a angažovanou práci.
 • Zajistit svým pracovníkům mzdové a další ohodnocení, které odpovídá úrovni mezd v sociálním sektoru v našem regionu. Pro zaměstnance máme vytvořeny motivační systémy oceňování, možnosti rozvoje a dalšího vzdělávání.

PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA

Naše organizace uplatňuje přístup zaměřený na člověka. Co to v praxi znamená? V centru pozornosti je člověk takový, jaký je, jeho specifická přání, názory a to, co je důležité právě pro něj.

Člověk nesmí být pasivním objektem péče odborníků, ale má vliv na svůj život, rozhoduje, kde, s kým a jak bude žít, kdo mu poskytne podporu a v jaké míře.

PRINCIPY PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉHO NA ČLOVĚKA:

 • Poskytované služby a podpora člověka vycházejí z jeho potřeb, zájmů, zálib, silných stránek, schopností a snů.
 • Poskytované služby a podpora člověka maximálně otevírají příležitosti k získávání vlastních zkušeností. Člověk má možnost volby.
 • Člověk má právo si přizvat k rozhodování a plánování svého života lidi, které považuje za důležité.
 • Člověk požívá, pokud možno, přirozené a komunitní podpory.
 • Poskytované služby a podpora člověka posilují dovednosti, které pomohou člověku utvářet mezilidské vztahy, dosáhnout důstojnosti a respektu, začlenění do komunity

ZÁSADY ORGANIZACE V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Jsou pro nás vodítkem a zároveň vymezením prostoru profesionální práce mezi organizací a uživatelem služby. Jsou jimi:

 • Dobrovolné užívání sociálních služeb
 • Respekt k jedinečnosti každého člověka bez ohledu na rasové, náboženské či jiné skutečnosti
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respekt k individuálním potřebám člověka
 • Poskytování přiměřené podpory v bezpečném prostředí
 • Podpora dospělého jednání a vědomí odpovědnosti člověka za své svobodné rozhodnutí
 • Aktivní zapojení uživatele s ohledem na jeho práva a povinnosti
 • Získávání zpětné vazby na kvalitu poskytovaných služeb