Historie POHODY

1998

 • Založení organizace. Ředitelka: Paní Mária Hrabánková
 • Zahájení poskytování sociálního poradenství.
 • Otevřena služba osobní asistence pro osoby s těžším postižením. Spolupráce se 2 uživateli služby.
 • Otevření prvního chráněného bydlení v Polské ulici na Praze 2. Služba zajištěna 1 uživateli služby.
 • Intenzivní plánování otevření chráněného bydlení pro 8 obyvatel s postižením.

1999

 • Otevření chráněného bydlení v Sokolské ulici. Ukončení provozu chráněného bydlení v Polské ulici.
 • Zahájení služeb podporovaného bydlení, odlehčovací a krizové péče.
 • Zahájení nabídky volnočasových aktivit a rekreačních pobytů pro uživatele služeb.
 • Vydání adresáře sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 2.
 • Získání státní dotace MPSV na projekt komunitních sociálních služeb a grantu MČ Praha 2.
 • Příspěvek Ministerstva kultury ČR na projekt zaměřený na výtvarnou činnost osob s postižením, včetně prezentace jejich výtvarných prací na samostatné výstavě.
 • Grant Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků PHARE Evropské unie – narovnání práv občanů s postižením
 • Příspěvky na služby z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77.
 • Realizace komunitního projektu v Praze 2 podpořeného a oceněného Nadací Via (Podpora místních iniciativ financovaná United Nations Development Programme).
 • Finanční příspěvek Robert Bosch Stiftung na výměnu zkušeností s kolegy z renomované německé nestátní organizace Lebenshilfe.  

2000

 • Otevření chráněného bydlení v ulici Kodymova na Praze 13 pro dalších 8 klientů (Kodymova I)
 • Realizace prvního rekreačního pobytu uživatelů služeb.
 • Uspořádání výstavy ručních prací lidí s mentálním a tělesným postižením.
 • Návštěva Pražského hradu – přijetí některých pracovníků a uživatelů služeb manželkou prezidenta republiky paní Olgu Havlovou. Návštěva Parlamentu ČR a setkání s poslanci.

2001

 • Navýšena kapacita chráněného bydlení na 19 obyvatel.
 • Služba podporovaného bydlení – 2 klientky, Krizová lůžková péče – 7 klientů, služba osobní asistence – 8 klientů.
 • Vydání informační a metodické publikace „Pro lepší život lidí s postižením“ – autorka Michaela Frycová.
 • První prezentace organizace na venkovních akcích – Šnekiáda na Praze 2 aj.
 • Benefiční vystoupení skupiny Řešeto v divadle Solidarita.
 • Zaregistrování služby denní komunitní centrum v Záhřebské ulici, v Praze 2 (adresa: Belgická 15) – 1. 12. 2001.
 • Vznik loga organizace:       

2002

 • Zahájen provoz v denním komunitním centru v Záhřebské.
 • Zahájení nového programu Komplexní pomoc rodinám v krizových situacích (KPR), v jejímž středu žije dospělý člověk s mentálním postižením.
 • Zahájení týmové supervize v chráněném bydlení – spolupráce s externím supervizorem MUDr. Matuškou.
 • Počty uživatelů poskytovaných služeb: Chráněné bydlení – 18 klientů, podporované bydlení – 1 klient, osobní asistence – 14 klientů.
 • Vydání publikace Služby pro lepší život lidí s mentálním a kombinovaným postižením – autorka Michaela Frycová.
 • Čtyři uživatelé služeb získali zaměstnání.
 • Spolu se státními dotacemi také získání finančních prostředků programů Access a Perspektiva – z fondů Phare.

2003

 • V programu KPR využilo přímé podpory 24 klientů, poradenskou službu využilo přes 250 klientů.
 • Chráněné bydlení – 18 klientů, podporované bydlení  – 1 klient, denní stacionář – 24 klientů.
 • Práci získali další 2 klienti (celkem pracuje již 6 klientů).
 • Práce na zkvalitnění služeb, posílení individuální práce, supervize zaměstnanců, navýšení počtu pracovníků v denním stacionáři.
 • Den otevřených dveří – prezentační výstava služeb a výrobků na akci „Šnekiáda“.
 • Zahájení spolupráce s britskou společností Owl Housing – Londýn. Stáž, které se účastnili: vedoucí KPR, asistent KPR, sociální pracovnice, klient).
 • Zkušební provoz chráněného bytu v Rumunské ulici na Praze 2 – 2 obyvatelé.
 • POHODA začíná pracovat s dobrovolníky. Zahájení činnosti koordinátora dobrovolníků.
 • Získání nových prostor pro rozšíření chráněného a podporovaného bydlení, denního stacionáře.
 • Nástup nové výkonné ředitelky, paní Ladislavy Dolínkové.

2004

 • Otevření dalšího chráněného bydlení v Kodymově ulici ve Stodůlkách, Praha 13 (Kodymova II) –  v chráněných bytech celkem 25 klientů.
 • Odlehčovací krátkodobý pobyt využilo 8 klientů.
 • Zahájení práce na strategickém plánování.
 • Zajištěna další nabídka činností pro klienty Pohody: spolupráce se vzdělávací organizací EKOLA – péče o zvířata, navštěvování odpolední školy s nabídkou různých kurzů (trivium, vaření aj.) – SOU obchodní v Belgické ulici, Praha 2.
 • Výstava výrobků denního komunitního centra v Divadle MINOR a VIKADLE.
 • Účast na kulturních a společenských akcí pořádaných společností Prosaz.  
 • Spolupráce se společnostmi Formika, Rytmusa, Dipra a Drutěva na vyhledávání vhodných pracovních míst pro uživatele služeb POHODA.

2005

 • V chráněném bydlení celkem 34 klientů, respitní pobyt využilo 7 klientů, denní komunitní centrum navštěvovalo 36 klientů. Zaměření na zvyšování kvality služeb, posilování „přístupu zaměřeného na člověka“ – PCA – Person Centered Approach.
 • Spolupráce se 6 stálými dobrovolníky.
 • Prázdninový rekreační pobyt klientů chráněného bydlení a denního komunitního centra v Janově nad ˃ Nisou. Víkendový pobyt pod stany na Šumavě.
 • Účast na výstavách a veletrzích (Schola Nova 2005, Pragointerier, Non-Handicap 2005).
 • Výlety a návštěvy divadel
 • Zorganizování dvou benefičních koncertů pro POHODU.
 • Získání dvou grantů z EU: Globální grant („UPEVNĚNÍ POHODY“) a JPD 3 („ASISTENT POHODY“).

2006

 • Z důvodu zvyšování kvality služeb snížena kapacita stávajících chráněných bytů na – 22 klientů, v denním komunitním centru 36 klientů.
 • Účast na veletrhu Non-Handicap 2006, Šnekiáda na Náměstí Míru atd..
 • Vernisáž autorské výstavy fotografií klientů Pohody Jedinečnost je dar.
 • Výstava fotografií Blízko tebe na téma osobní asistent a jeho klient.
 • Týden s POHODOU v Písecké bráně za účasti režiséra Jiřího Menzela, Olgy Menzelové, Václava Vydry, Zlaty Adamovské a režiséra Jana Hřebejka.
 • Pohodová benefice Sestry Havelkovy swingují v Chodovské tvrzi.
 • Otevření nového pracoviště POHODY „Centrum osobní asistence – ASISTENT POHODY“.
 • Vydání manuálu „Pomocník asistenta“ shrnujícího know-how služeb POHODY.
 • Spuštění nových webových stránek POHODY.
 • Start informační kampaně projektu „ASISTENT POHODY“.
 • Pořádání konference „Osobní asistence lidem s mentálním a kombinovaným postižením“.
 • Zorganizování dvoutýdenního rekreačního pobytu v Janově nad Nisou.

2007

 • Spojení programu Komplexní pomoc rodinám s Centrem ASISTENT POHODY (25 osobních asistentů, 45 domácností klientů, 10 000 odvedených asistenčních hodin).
 • Dovolená klientů v Janově nad Nisou a v Itálii.
 • Účast na veletrhu Schola Nova 2007, NGO Marketu, veletrhu Non-Handicap 2007, veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Prahy 12 a Prahy 13, integračním festivalu Barevný podzim, projektu Fóra dárců Sociální marketing, Adventní zastavení na Novoměstské radnici.
 • Vernisáž výstavy fotografií Krajina člověka, jejichž autory byli uživatelé služby chráněného bydlení Kodymova, Praha 13.
 • Autogramiáda Jiřího Menzela v divadle DISK benefiční akce pro pořádaná POHODOU.
 • Týdenní studijní cesta zaměstnanců POHODY do Velké Británie v rámci projektu Vzdělávání POHODA. Kontinuální vzdělávání vedoucích pracovníků, posilování jejich lektorských dovedností.
 • Postupné sjednocování přístupu k uživatelům služby chráněného bydlení – zaměření na partnerský respektující přístup, profesionalitu, předávání kompetencí uživatelům služby, seznamování s jejich právy a povinnostmi.
 • Získání 1. místa v PR soutěži NNO o Nejlepší webové stránky, pořádané o. s. Agnes.
 • Příprava a realizace kampaně Buďte dobrovolně v POHODĚ – ve spolupráci s GTS International.
 • Vznik strategického plánu na roky 2008 – 2011.

2008

 • Změna sídla organizace a přestěhování kanceláře a denního stacionáře do nových prostor v Roškotově ulici 1737/6, Praha 4 – Braník (dříve Hálkova a Záhřebská ulici, Praha 2).
 • Výkonným ředitelem se stal Mgr. Jiří Kučera.
 • Kompletní obměna týmu, náplně denního stacionáře i přístupu k uživatelům služby (dříve denní komunitní centrum) – cca 11 klientů denně.
 • V chráněném bydlení celkem 20 klientů, osobní asistence využilo 40 klientů.
 • Zorganizování 2 rekreačních pobytů ve Stvolínkách a v Itálii (Caorle).
 • Připojení POHODY k výzvě o založení krizové skupiny poskytovatelů sociálních služeb ANEPOSS.
 • Účast na akci Votvírák s Jiřím a Olgou Menzelovými, Zavírák v Milovicích – aktivní účast s prodejem výrobků a finanční sbírka, propagace terénních služeb „Asistent POHODY zve na Parukářku“, festival „Pohodový podzim na Kampě“, účast na veletrhu NNO v rámci festivalu Jeden Svět, NGO Market, veletrh Non-Handicap 2008.
 • Týdenní studijní pobyt dalších skupiny pracovníků v Anglii. Návštěva sociálních služeb v Londýně a Cambridge.
 • Nabídka denního stacionáře obohacena o arteterapii, dramaterapii s Malým vinohradským divadlem, muzikoterapii.
 • První Den otevřených dveří a Vánoční večírek Klubu POHODA.
 • Zakončení projektu Vzdělávací cyklus POHODA a projektu ASISTENT POHODY.

2009

 • V chráněném bydlení celkem 24 klientů obyvatel, denní stacionář navštěvovalo – 15 klientů.
 • Zorganizovány byly jarní rekreační pobyt klientů chráněného bydlení v Krkonoších, letní dovolené u Blaníku a ve Francii (Port Grimaud).
 • Účast na akcích: Matějská pouť, koncert Chceme žít s vámi, seznamovací večírek Máme otevřeno, Adventní koncert na Smíchově, ples o.s. Prosaz, Normální festival v kině Aero, festivalu Votvírák.
 • Účast na veletrhu Non-Handicap, NGO Marketu, veletrh sociálních služeb Praha 14.
 • Podpora POHODY formou sběru použitých tonerových kazet (akce Sbírej TONER organizovaná firmou Otto Office
 • Úspěšný vstup na trh vzdělávacích služeb – účast na dvou soutěžích zaměřených na sestavení podnikatelských plánů NNO. Získání 1. místa za nejlepší sociálně-podnikatelský záměr v ČR a podpory 10 000 USD od společnosti NESsT (organizace s působností ve střední Evropě a v Latinské Americe podporující podnikání).
 • Započata spolupráce s vydavatelstvím Sanoma – uveřejňování článků na internetových stránkách.
 • Návštěva pedagožek z Malmö v chráněném bydlení Kodymova. Sdílení dobré praxe POHODY a švédských zkušeností z přípravy dospělých studentů pro práci v zařízeních sociálních služeb.
 • Vánoční sbírka aneb Jen málo hvězd stačí ke splnění snů – veřejná sbírka pomocí dárcovských DMS.
 • Natáčení spotu pro Nadaci Taťány Kuchařové v POHODĚ.

2010

 • Počet uživatelů služeb: v chráněném bydlení bylo 24 klientů, osobní asistence využilo 17 klientů, odlehčovací službu 16 klientů, denní stacionář 21 klientů.
 • Zajištění rekreačních pobytů ve Francii a na Blaníku.
 • Vernisáž fotografií Jindřich Kodíčka, sledující běžný den našeho klienta pana Matysky.
 • Účast na akci Velikonoční kočkování – prodej výrobků Dílničky, na veletrhu sociálních služeb Prahy 13, veletrhu Non Handicap, hudebním festivalu Mighty Sounds, festivalu Freezefest aj.
 • Benefice s kapelou herečky Marie Doležalové v divadle Na Prádle.
 • Relace o POHODĚ v Radiu 23 a Radiu Wave.
 • Rozšířena nabídka vzdělávacích kurzů pro odbornou veřejnost.
 • Uskutečnil se teambuilding pracovníků chráněného bydlení.
 • Proběhla přestavba denního stacionáře za podpory MHMP.
 • Konala se vánoční sbírka na podporu osobní asistence.

2011

 • Uživatelů služeb v chráněném bydlení 24, v osobní asistenci 19 klientů, odlehčovací službě 21 klientů, denním stacionáři 17 klientů.
 • Zajištění rekreačních pobytů v Hřensku a v Itálii.
 • Rozsáhlá přestavba a rekonstrukce prostor denního stacionáře
 • Rekonstrukce chráněného bytu Sokolská ve spolupráci s městskou částí Praha 2.
 • Výkonnou ředitelkou organizace se stala Mgr. Lucie Mervardová.
 • Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Kodíčka 24 hodin denně žiju v Pohodě a výstavy sociálních služeb na Praze 13.
 • Natáčení dokumentu o osobní asistenci Českou televizí – pořad Klíč.
 • Účast na veletrhu NGO market, prezentace na festivalu Mezi ploty a Koncertu proti strachu.
 • POHODA získala ocenění společnosti NEsST v Budapešti za vzdělávací program
 • Otevření mléčného baru Bílá vrána v Kodymově ulici, ve Stodůlkách.            
 • POHODA se poprvé zapojila do charitativního projektu Nadačního fondu Veolia Voda pro Afriku  – klienti denního stacionáře se podíleli na balení a expedici karaf aj. benefičních předmětů kupujícím. (Výtěžek je určen pro humanitární organizaci Člověk v tísni na budování vodních zdrojů Etiopii)
 • Zakázková výroba vánočních přání a dárků pro firmy.

2012

 • Počet klientů v chráněném bydlení 20, v osobní asistenci 21, denním stacionáři – 14 klientů.
 • Návštěva Městské knihovny v Praze, kurz malování ústy, zapojení do akce „Prázdniny na nečisto“, trénink Boccii, návštěva studia na Kavčích horách, výlet do Karlových Varů s návštěvou skláren atd.
 • Účast na festivalu IMY, Festivalu Integrace a na festivalu Mezi ploty. Na koncertu Chceme žít s Vámi, seznamovací večírek v hotelu Imperial, karneval na Barče.
 • Bar Bílá vrána – pořádání výstav obrazů a fotografií, rukodělné kurzy, přednášky, zázemí pro výuku češtiny pro cizince, pořádání divadelních představení, bleší trhy. Zahájení cateringové služby Bílá vrána.
 • Otevření bufetu Bílá vrána na ZŠ Mezi školami – Nové Butovice.
 • Pokračovalo zapojení POHODY a jejích klientů do charitativního projektu Nadačního fondu Veolia a skupiny Veolia Voda pro Afriku.
 • Vznik strategického plánu na roky 2013 – 2015.

2013

 • Počet uživatelů jednotlivých služeb: 20 v chráněném bydlení, 14 v osobní asistenci, 10 v odlehčovací službě a 16v denním stacionáři.
 • Proběhla oslava 15. výročí společnosti POHODA –Piknik s POHODOU na Náměstí Míru.
 • Dílnička získala velkou zakázku na výrobu vánočních dárků pro Městskou část Praha 2.
 • Další zapojení do projektu Voda pro Afriku – balení a distribuce karaf (pracovníci a klienti denního stacionáře).
 • Akreditace projektu Dobrovolně v Pohodě 2013 u MVČR.
 • V září 2013 jsme v sociálním podniku Bílá vrána nastartovali projekt s názvem Momentální scéna aneb Prosazuj se, jehož hlavním cílem je lidem se znevýhodněním poskytnout prostor k tomu, aby se mohli umělecky vyjádřit prostřednictvím některé z uměleckých forem.
 • Zrealizovali jsme více než dvě desítky cateringových zakázek až pro 170 osob. Mezi naše zákazníky patřili: AVPO ČR, INEX SDA, Dílny tvořivosti, Mateřská centra, MPSV, MČ Praha 13, P3 – People -Planet -Profit, Telefonica O2, AVAST, Nadační fond Veolia, ČSOB, Neziskovky.cz, SKOK atd.
 • Mléčný bar oslavil v říjnu 2013 druhý rok svého fungování. Našly si do něj cestu nejen maminky s dětmi z blízkého okolí kvůli dětskému koutku, bezbariérovému prostředí či nabídce čerstvého jídla a nápojů. Bylo zde uspořádáno několik dětských narozeninových oslav na klíč a business snídaní. Pracovníci baru se také účastnili stánkového prodeje na akcích pořádaných Městskou částí Praha 13, neziskovými organizacemi a firmami.
 • Vznikl nový korporátní design POHODY (změna loga organizace a celého vizuálu grafiky; nová podoba webu).      
 • K 18. 12. 2013 proběhla změna právní formy POHODY – z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

2014

 • Rekreační pobyty klientů v Itálii (Lido degli Estensi) a Louňovicích pod Blaníkem.
 • Účast POHODY na akcích, např. Hrajeme si bez rozdílu v parku Hůrka, dále při setkání rodičů a opatrovníků, vánoční večírek s divadelním představením denního stacionáře. Sportovní hry seniorů na Stadionu mládeže na Kotlářce, výlety: Kutná Hora, Svatá Hora nebo zámek Nižbor, Hornické muzeum Příbram v Březových Horách.
 • V roce 2014 se Odborné vzdělávání POHODA soustředilo na přehodnocení stávajících témat. Rozšířilo nabídku kurzů o Umírající klient v chráněném bydlení: komunikace, etika, příklady dobré praxe a Tanečně – pohybová aktivizace seniorů a lidí s demenci. K 31. prosinci 2014 jsme své vzdělávací služby nabídli již téměř 2 700 účastníkům.
 • Pro Kavárnu Bílá vrána jsme bezúplatně získali pracovní kuchyňské desky od JN Interier, prezentaci v časopisech v Praze 1 a Praze 13. MČ Praha 1 poskytla zvýhodněné nájemné na prostory kavárny.
 • Práce na business plánu pro kavárnu Bílá vrána na novém působišti.
 • Účast na NGO Marketu 2014, na Veletrhu sociálních služeb Prahy 1.
 • Prezentace ředitelky Lucie Mervardové na konferenci o sociálním podnikání Podnikejme jinak.
 • Spoluúčast v charitativním projektu Nadačního fondu Veolia a skupiny Veolia Voda pro Afriku a vystoupení zástupců POHODY na tiskové konferenci k tomuto projektu.
 • V oblasti PR: posílení online aktivit POHODY, posílení komunikace s veřejností přes facebook.
 • Uzavření bufetu Bílá vrána v ZŠ Mezi školami, v Nových Butovicích.

2015

 • Počet uživatelů ve službách: chráněné bydlení – 20 klientů, osobní asistenci – 14 klientů, odlehčovací služba – 11 klientů, denní stacionář – 11 klientů.
 • 5 uživatelů denního stacionáře – terapeutické dílny zaměřené na získání pracovních dovedností – začalo docházet na reálné pracoviště do kavárny.
 • Účast na akci Modré Aero – den o autismu, NGO Marketu 2015, účast na Veletrhu sociálních služeb Prahy 1 a dalších veletrzích, účast klientů na Rýnholeckém divadelním festiválku, festivalu DAMU Nablízko.
 • Proběhlo 20 otevřených vzdělávacích kurzů a 29 kurzů na klíč pro organizace s působností po celé České republice.
 • POHODA získala finanční podporu na realizaci kurzu Cateringový specialista pro lidi s mentálním postižením a prostředky na mzdy absolventů kurzu pro rok 2016 od Konta Bariery a dále od subjektů, jakými jsou Nadační fond Avast a KMP Bürotechnik.
 • V březnu byl slavnostně zahájen provoz kavárny Bílá vrána v nových prostorách v ulici Ve Smečkách v Praze 1 (dříve v Kodymově ulici, Praha 13).

2016

 • Poskytujeme chráněné bydlení (21 uživatelů), terénní odlehčovací službu (13 uživatelů), denní stacionář (12 uživatelů) a osobní asistenci (14 uživatelů).
 • Otevřeli jsme pátý byt chráněného bydlení.
 • Zajišťujeme vzdělávání skrze vlastní akreditované kurzy a provozujeme kavárnu Bílá vrána.
 • Celkově jsme poskytli v rámci denního stacionáře 11 613 hodin asistence, v rámci odlehčovací služby 2 509 hodin asistence a v rámci osobní asistence 1 849 hodin.
 • V klubu POHODA jsme dokončili relaxační místnost s prvky snoezelen.
 • Spolupracovali jsme se 13 dobrovolníky a 9 firemními dobrovolníky, kteří odpracovali celkem 389 hodin.
 • Pořádali jsme 37 kurzů, proškolili jsme 304 účastníků.
 • Realizovali jsme velký catering pro organizaci Člověk v tísni a její filmový festival Jeden svět.
 • Ve Studiu 6 v České televizi jsme měli živý vstup, kde měla velkou příležitost představit své aktivity hlavně Dílnička denního stacionáře a její klienti.
 • Naše dva facebookové profily (POHODA  a kavárna Bílá vrána) doplnil další – Vzdělávání v Pohodě.

2017

 • Zorganizovala se muzikoterapeutická ochutnávka s klienty pro veřejnost
 • propagovat v novinových článcích a na webu organizace práci asistentů a potřeby našich klientů
 • Denní stacionář: celkem 17 klientů
  • V provozu byl stacionář 235 dnů, což je 2026 provozních hodin
  • Přijalo se 6 nových klientů
 • Osobní asistence a odlehčovací služba
 • Odlehčovací služba se poskytovala 10 uživatelům. Celkově jsme v roce 2017 poskytli 2 653 hodin/rok.
 • Osobní asistence – celkem 13 uživatelů, celkově se poskytlo 1869 asistenčních hodin za rok 2017
  • V roce 2018 chceme rozšířit provozní dobu dle potřeb současných uživatelů od 7:00-19:00h v pracovní dny
 • Chráněné bydlení – celkový počet uživatelů za rok 2017 je 28
 • V průběhu roku jsme spolupracovali se 9 dobrovolníky, kteří ve prospěch našich klientů odpracovali 276,5 dobrovolnických hodin z dlouhodobých smluv (91 – 270 dnů) a 86,5 hodin z krátkodobého dobrovolnictví (1 – 90 dnů mix lidí). Firemní dobrovolnictví trvalo 94 hodin
  • Všechny sečtené dobrovolnické hodiny za rok 2017 činí 395 hodin.
 • Získali jsme prostředky na vzdělávání kolegů s mentálním postižením, a na jejich následnou praxi vč. asistence.
 • Letos jsme oslavili 6 let existence kavárny Bílá vrána, která má stálý 4členný tým kolegů s mentálním postižením. A letos jsme obsloužili více než 4500 zákazníků v cateringu na více než 80 akcích. Bílá vrána také získala nové logo a webové stránky.
 • Letos jsme již potřetí byli hlavním dodavatelem cateringu pro filmový festival Jeden svět. NGO Market 2017 už potřetí byl místem, kde jsme jedním ze dvou hlavních dodavatelů občerstvení pro celý veletrh.